Novosti

Nova metodološka studija: VIZUALNA ANALIZA

Objavljena je šesta knjiga VIZUALNA ANALIZA: VIZUALNI KONCEPTI U SOCIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA u Metodološkoj biblioteci, u ediciji Metodološke teme kod splitskog izdavača i tiskara Redak d.o.o, čiji su autori/-ce Leburić, A.; Roglić, T.; Đirlić J.; Ostojić, M.; Šarić, J.; Erdelez, M.; Lipanović, Lj.; Marasović, A.; Žmire, A.; Čerenić, V.; Čutura, P.; Poljak, A.; Sule, I.; Horvatić, M.; Masle, M. i Stipetić V.

Riječ je o metodološkoj studiji s empirijskim primjerima realiziranih vizualnih analiza, pod mentorstvom prof. dr. sc. Anči Leburić. Uočljiva je analitička atraktivnost u odabi­rima istraživačkih predmeta konkretnih analiza, pa su se u ovoj studiji istraživački predmeti locirali u okvirima raspravljanja i istraživanja urbanih, kulturoloških, potro­šačkih i identitetskih tema, odnosno socioloških područja.

Moguće je ovu studiju tretirati i kao doprinos razvitku vizualne sociologije kao zasebne sociološke discipline, ali istov­remeno i kao impuls oblikovanju vizualne metodologije, kao posebne metodološke discipline u okvirima kvalitativne para­digme.